Vybudování integrovaného systému managementu podle požadavků norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 27001:2005 a specifikace OHSAS 18001:2007 je strategickým záměrem vedení společnosti. Společnost Kališ a Krátkoruký, spol. s r.o. tímto dokumentem vyjadřuje základní priority jak ve vztahu ke svým zákazníkům a partnerům, tak také vztah ke svým zaměstnancům a dále snahu svou činností co nejméně zatěžovat životní prostředí. Základní snahou je případné negativní dopady činností minimalizovat a zaměřit se na ochranu bezpečnosti a zdraví jak svých zaměstnanců, tak i dalších zainteresovaných stran.

Vedení společnosti Kališ a Krátkoruký, spol. s r.o. proto vyhlašuje politiku integrovaného systému managementu pro oblast kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti informací s následujícími zásadami:

 • Uplatňovat a rozvíjet integrovaný systém managementu a zvyšovat jeho účinnost.
 • Prevencí rizik a znečišťování předcházet vzniku mimořádných událostí, které by mohli mít vliv a negativní důsledky na ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a škodám na majetku.
 • Dodržovat platné zákony a nařízení při každé své činnosti v rámci celé společnosti.
 • Ve všech činnostech se snažit dávat přednost preventivním přístupům.
 • Vyhodnocovat povahu a rozsah dopadů činnosti, výrobků a služeb společnosti na životní prostředí a na tomto základě provádět příslušná zlepšovací opatření.
 • Usilovat o snižování nároků na spotřebu zdrojů (materiálu, energií).
 • Snažit se omezovat a snižovat objem odpadů, které vznikají při realizaci zakázek.
 • Zajistit spokojenost zákazníka, který našich služeb bude využívat opakovaně.
 • Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu svého zdraví i zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách a lokalitách působení společnosti.
 • Komunikovat s veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.
 • Zajistit, udržovat a stále zvyšovat ochranu aktiv společnosti.
 • Zajistit, aby bezpečnost informací byla nedílnou součástí všech realizačních procesů.

Tato politika slouží jako základ pro definování cílů integrovaného systému. Vedení společnosti vymezilo základní principy pro jejich stanovení a plánování v následujících bodech:

Základní orientace společnosti

 • vytváříme takové prostředí, aby zaměstnanci mohli přispívat k dosažení cílů společnosti zodpovědným vykonáváním své práce a prohlubováním odborného vzdělání,
 • procesní způsob řízení jednotlivých činností a souvisejících zdrojů doplňujeme operativním a tím zkvalitňujeme poskytované služby,
 • zasazujeme se o neustálé zlepšování a rozvíjení zavedeného integrovaného systému,
 • hledáme nové možnosti ke zlepšení všech probíhajících procesů, snižování nákladů a uspokojení požadavků a očekávání našich zákazníků.

Spokojenost zákazníka

 • požadavky a přání zákazníků jsou pro nás prvořadé a mají nejvyšší prioritu,
 • poskytneme našim zákazníkům komplexní služby v nejvyšší kvalitě s ohledem na dodržení bezpečnosti práce a minimálního dopadu na životní prostředí.

Zlepšování nabízených služeb

 • rozšiřujeme nabízené služby dle požadavků zákazníka,
 • učíme se ze všeho, co děláme,
 • každý pracovník si je vědom závažnosti a důležitosti svých činností a za kvalitu, bezpečnost a ekologii je odpovědný svými každodenními výkony,
 • každý pracovník musí být pro výkon svých činností odborně způsobilý a dostává se mu potřebného školení a vzdělávání,
 • klademe důraz na prevenci, ve všech činnostech upřednostňujeme preventivní přístup,
 • spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež klademe na kvalitu, bezpečnost a ekologii v rámci námi nabízených služeb,
 • usilujeme o navázání trvalého oboustranně prospěšného partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu námi poskytovaných služeb.

Ochrana informací

 • zabezpečujeme kontinuální integritu, dostupnost a důvěrnost datových a jiných aktiv,
 • řídíme rozvoj bezpečnosti informací uvnitř společnosti a případně i ve spolupráci s našimi zákazníky a dodavateli,
 • řídíme přístup k informacím,
 • co nejúčinněji zabezpečujeme provoz prostředků zpracovávajících a uchovávajících informace,
 • zabezpečíme, že naši pracovníci svým odpovědnostem a pravomocem rozumí.

S takto stanovenou politikou kvality, environmentální politikou, politikou bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a politikou bezpečnosti informací jsou seznámeni všichni pracovníci a partneři společnosti Kališ a Krátkoruký, spol. s r.o. a je závazná pro jejich chování a jednání.

V Praze dne 14. 01. 2010

Jakub Kališ a Aleš Krátkoruký
jednatelé společnosti

Soubory: